BLOG: LEGALNA OPIEKA W NIEMCZECH

Wynajem lokali mieszkalnych dla pracowników przez pracodawcę od innego podmiotu gospodarczego a VAT - interpretacja ogólna MF

Wiele firm, szczególnie prowadzących budowy w całym kraju wynajmuje dla swoich pracowników lokale mieszkalne. Zdarza się, że umowa najmu jest podpisywana między pracodawcą z jednej strony i inną firmą z drugiej strony. Co wówczas z podatkiem VAT? Według fiskusa, korzystanie ze…

Dodatki żywieniowe dla pracowników delegowanych - najnowsze orzecznictwo

Zgodnie z Dyrektywą 96/71 dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (znowelizowaną w ubiegłym roku) Państwa Członkowskie zapewniają, bez względu na to, jakie prawo ma zastosowanie do danego stosunku pracy, by przedsiębiorstwa gwarantowały, w oparciu o zasadę…

Podleganie ubezpieczeniom społecznym cudzoziemców, których pobyt w Polsce nie ma charakteru stałego - ważne stanowisko ZUS

Nadal kontrowersje budzi zapis art. 5 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którym nie podlegają ubezpieczeniom społecznym określonym w ustawie obywatele państw obcych, których pobyt na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej nie ma charakteru stałego i którzy…

Wypłata zaliczek na poczet zysku wspólnikom spółek komandytowych - korzystne orzecznictwo WSA

Według obowiązujących obecnie zasad opodatkowania wspólników spółek komandytowych, dochody spółki komandytowej są obecnie opodatkowane "na bieżąco" z perspektywy spółki, a nie wspólników. Natomiast dopiero wypłata zysku będzie stanowić przychód wspólnika, podlegający…

Nielegalne zatrudnienie pracowników oraz nieujawnianie ich wynagrodzenia - konsekwencje w zakresie PIT i ZUS w tzw. Polskim Ładzie.

1 października Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. Polski Ład. Ustawa ma wejść w życie już od 1 stycznia 2022r. Uchwalone przepisy dotyczące skutków…

Prowadzenie znaczącej działalności gospodarczej w kraju dla celów A1 oraz Dyrektywy o delegowaniu

Niedawno TSUE wydał wyrok, w którym stwierdził iż agencja pracy tymczasowej z siedzibą w danym państwie członkowskim musi – aby mogła być uznana za „normalnie prowadzącą […] swą działalność” w tym państwie członkowskim w rozumieniu art. 12 ust. 1 rozporządzenia nr 883/2004 -…

Zwolnienie z VAT usług opieki między agencjami - interpretacja fiskusa

Od dłuższego czasu utrzymuje się korzystna linia interpretacyjna fiskusa dotycząca zwolnienia z VAT usług opieki w przypadku odsprzedaży tych usług między dwoma polskimi agencjami. Chodzi o takie przypadki, gdy umowy o świadczenie usług opiekuńczych z rodzinami lub…

Tzw. outsourcing pracowniczy jako przedmiot kontroli PIP

Państwowa Inspekcja Pracy coraz częściej kwestionuje w trakcie prowadzonych kontroli tzw. outsourcing pracowniczy. W szczególności ma to miejsce, gdy dany podmiot zatrudnia cudzoziemców i uzyskuje dla nich zezwolenia lub oświadczenia nie jako agencja pracy, ale jako „zwykły”…

Podróże służbowe odbywane w ramach zagranicznego oddelegowania - ZUS i PIT

Zarówno ZUS jak i fiskus stoją od lat na stanowisku, że rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży…

Dojazdy do miejsca pracy za granicą (ZUS i PIT) - różnice między oddelegowaniem a podróżą służbową

Zasady opodatkowania (oraz w konsekwencji oskładkowania) kosztów transportu pracowników do miejsc wykonywania pracy za granicą różnią się zasadniczo w zależności od tego czy pracownik jest oddelegowany na zasadzie czasowej zmiany miejsca pracy czy też wysyłany w podróż służbową…