BLOG: LEGALNA OPIEKA W NIEMCZECH

Podleganie ubezpieczeniom społecznym cudzoziemców, których pobyt w Polsce nie ma charakteru stałego - ważne stanowisko ZUS

Nadal kontrowersje budzi zapis art. 5 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którym nie podlegają ubezpieczeniom społecznym określonym w ustawie obywatele państw obcych, których pobyt na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej nie ma charakteru stałego i którzy…

Wypłata zaliczek na poczet zysku wspólnikom spółek komandytowych - korzystne orzecznictwo WSA

Według obowiązujących obecnie zasad opodatkowania wspólników spółek komandytowych, dochody spółki komandytowej są obecnie opodatkowane "na bieżąco" z perspektywy spółki, a nie wspólników. Natomiast dopiero wypłata zysku będzie stanowić przychód wspólnika, podlegający…

Nielegalne zatrudnienie pracowników oraz nieujawnianie ich wynagrodzenia - konsekwencje w zakresie PIT i ZUS w tzw. Polskim Ładzie.

1 października Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. Polski Ład. Ustawa ma wejść w życie już od 1 stycznia 2022r. Uchwalone przepisy dotyczące skutków…

Prowadzenie znaczącej działalności gospodarczej w kraju dla celów A1 oraz Dyrektywy o delegowaniu

Niedawno TSUE wydał wyrok, w którym stwierdził iż agencja pracy tymczasowej z siedzibą w danym państwie członkowskim musi – aby mogła być uznana za „normalnie prowadzącą […] swą działalność” w tym państwie członkowskim w rozumieniu art. 12 ust. 1 rozporządzenia nr 883/2004 -…

Zwolnienie z VAT usług opieki między agencjami - interpretacja fiskusa

Od dłuższego czasu utrzymuje się korzystna linia interpretacyjna fiskusa dotycząca zwolnienia z VAT usług opieki w przypadku odsprzedaży tych usług między dwoma polskimi agencjami. Chodzi o takie przypadki, gdy umowy o świadczenie usług opiekuńczych z rodzinami lub…

Tzw. outsourcing pracowniczy jako przedmiot kontroli PIP

Państwowa Inspekcja Pracy coraz częściej kwestionuje w trakcie prowadzonych kontroli tzw. outsourcing pracowniczy. W szczególności ma to miejsce, gdy dany podmiot zatrudnia cudzoziemców i uzyskuje dla nich zezwolenia lub oświadczenia nie jako agencja pracy, ale jako „zwykły”…

Podróże służbowe odbywane w ramach zagranicznego oddelegowania - ZUS i PIT

Zarówno ZUS jak i fiskus stoją od lat na stanowisku, że rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży…

Dojazdy do miejsca pracy za granicą (ZUS i PIT) - różnice między oddelegowaniem a podróżą służbową

Zasady opodatkowania (oraz w konsekwencji oskładkowania) kosztów transportu pracowników do miejsc wykonywania pracy za granicą różnią się zasadniczo w zależności od tego czy pracownik jest oddelegowany na zasadzie czasowej zmiany miejsca pracy czy też wysyłany w podróż służbową…

Cudzoziemcy w zarządach polskich spółek - nowe obowiązki ubezpieczeniowe od 1.01.2022r.

W tzw. Polskim Ładzie czyli ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw znalazł się zapis przewidujący objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób zatrudnionych wyłącznie na podstawie…

wynagrodzenie opiekunki delegowanej do Niemiec za okresy dyżurowania (gotowość do pracy na żądanie podopiecznego)

Kilka miesięcy temu niemiecki Wyższy Sąd Pracy (BAG) wydał wyrok w/s czasu pracy opiekunek delegowanych do Niemiec. Sąd orzekł, że do czasu pracy, za który przysługuje opiekunom Mindestlohn, należy także czas gotowości do pracy i oczekiwania na świadczenie pracy „…