BLOG: LEGALNA OPIEKA W NIEMCZECH

ZUS odmawia A1 studentom - zleceniobiorcom

ZUS nie wydaje A1 studentom do 26 roku życia będącym zleceniobiorcami pracującymi za granicą zarówno w trybie art. 12.1 (oddelegowanie), jaki 13.1 (praca w więcej niż jednym kraju). Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, uczniowie oraz studenci do ukończenia 26…

Zdalne zawieranie umów zlecenia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego umowę zlecenia można skutecznie zawrzeć w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej. Umowę zlecenia można zawrzeć także ustnie, ale ze względów dowodowych nie jest to polecane. Szczególnie warta uwagi jest tzw. forma…

Rekompensaty za podróż międzynarodową – ważna interpretacja ZUS

Jednak zdaniem firmy wykonywanie takiej pracy niesie za sobą duże obciążenie fizyczne, jak również psychiczne dla pracowników, w szczególności związane z rozłąką z rodziną pozostającą w kraju. W związku z powyższym, przedsiębiorca planował wypłacać dodatkowo każdemu pracownikowi…

Wycofanie A1 na podstawie art. 13.1 rozporządzenia 883/2004 – konsekwencje dla firm

Zaświadczenie A1 wydane przez ZUS jest to potwierdzeniem, że w okresie wskazanym w tym formularzu zastosowanie mają polskie przepisy w zakresie zabezpieczenia społecznego. Zdarzają się przypadki, że ZUS wycofuje wydane wcześniej o A1 w trybie art. 13.1 rozporządzenia 883/2004 (…

Koniec sporów o moment objęcia ubezpieczeniami wspólników spółek

Od 18 września 2021r. weszły w życie przepisy, które ujednoliciły zasady objęcia ubezpieczeniami społecznymi wspólników jednoosobowych spółek z o.o. oraz spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej. To ważne w przypadkach gdy spółki zostały wpisane do KRS, ale często przez…

Wykonywanie zlecenia "na rzecz" pracodawcy – wyrok TK i uchwały SN

Trybunał Konstytucyjny uznał za zgodny z konstytucyjną zasadą poprawnej legislacji art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Stanowi on, że za pracownika uważa się (w rozumieniu tej ustawy) również osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy…

Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemców w czasie epidemii

Nadal obowiązują regulacje, iż do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (tego, który będzie obowiązywał jako ostatni) przedłużeniu ulegają m.in.: legalny pobyt cudzoziemców na podstawie wiz krajowych lub kart pobytu…

Zezwolenie na pracę dla opiekunki z Ukrainy – czy konieczny test rynku pracy?

Minister pracy ustala wykaz zawodów, w przypadku których wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności uzyskania informacji starosty. Wśród nich jest taki: 341202 - opiekun osoby starszej. Jednak osoba, która będzie wykonywać zawód opiekunki osoby starszej (kod 341202)…

Zmiany w zasadach naliczana odsetek od zaległości ZUS

Ustawa z dnia 24.06.2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła wiele zmian znowelizowała zasad dotyczące naliczania i zapłaty odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu wymagalnych składek na ubezpieczenia społeczne.…

norma DIN SPEC 33454 dla opieki domowej w Niemczech: spotkania dla firm

  W lutym 2021 r. ogłoszona została finalna wersja nowej Normy DIN dla branży opieki domowej w Niemczech. Kancelaria Brighton&Wood jest od dłuższego czasu w kontakcie z Niemieckim Instytutem ds. Norm, który ustanowił tą normę. Kancelaria Brighton&Wood monitorowała…